PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

ŠABLONY OP JAK

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty SOŠ Hranice a zlepšit kvalitu jejich vzdělávání prostřednictvím posílení podpůrných personálních pozic školního speciálního pedagoga, školního psychologa a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, a dále také vzděláváním pedagogickým pracovníků SOŠ Hranice.

Více informací

Prevence digitální propasti SOŠ Hranice

Záměrem projektu je pořízení mobilního digitálního zařízení za účelem jeho zapůjčení žákům, kdy účelem je mít pro žáky k dispozici toto vybavení jak pro běžnou výuku, tak pro výuku distančním způsobem. Cílem je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Více informací

Projekt „Doučování – SOŠ Hranice“

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, se zapojila do programu „Národního plánu doučování, které spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi. Cílem projektu „Doučování“ je primárně pomoci žákům naší školy, kteří jsou vzhledem k celosvětové pandemii a těžšímu přístupu ke vzdělání v posledních dvou letech ohroženi školním neúspěchem. Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků). Doučováni mohou být žáci všech oborů denního studia školy v rámci teoretických předmětů všeobecného a odborného zaměření i v rámci odborného výcviku.

Více informací

IKAP OK II

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Více informací

EDUgrant

Naše škola se stala jednou ze středních škol podpořených grantem v rámci projektu EDUgrant, jehož partnerem je nadace VELUX FONDATIONS.

Více informací

Šablony II

Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím školního psychologa a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, ale i větším využitím ICT ve vzdělávání.

Více informací

ICT ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949

Název projektu: ICT ve výuce

Zahájení projektu: 01.01.2018

Ukončení projektu: 31.12.2019

Náklady projektu: 581 360 Kč

Více informací