Školní metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.


Náplň činnosti

Školní metodik prevence naší školy zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.

Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.


Důležité odkazy - Vybrané zákony vztahující se k prevenci:


Zajímavé odkazy

  • http://www.minimalizacesikany.cz/
  • http://www.kybersikana.eu/search/label/Jak%20se%20chr%C3%A1nit%3F
  • http://www.spondea.cz/

Kontakt:

Mgr. Karel Tomančák

Email:

karel.tomancak@ssos.cz

Tel.:

+420 774 602 430

Konzultační hodiny:

dle domluvy