Speciální pedagogické centrum

Speciální pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v budově školy v Hranicích na Jaselské ulici 832. Od roku 2008 poskytuje dětem, mládeži a dospělým bezplatné poradenské služby v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Většinu klientů centra tvoří žáci s lehkým mentálním postižením navštěvující školy praktické nebo běžné. Mimo to, centrum poskytuje celou škálu služeb rodinám, školám a spolupracuje s orgány právní moci. Centrum poskytuje mimo standardní činnosti i služby psychoterapeutické, diagnostické, reedukační, lektorské a konzultační.


Standardní činnosti centra:

 • Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 • Speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská podpora
 • Informační a metodická činnost

Standardní činnosti speciální:

 • Podpora všestranného rozvoje dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření z důvodu mentálního postižení zahrnující podporu zrakové a sluchové percepce, hrubé a jemné motoriky, vizuomotorických a audiomotorických dovedností,  grafomotoriky, sebeobsluhy, sociálních vztahů, estetického vnímání, slovní zásoby.
 • Metodika cvičení pro děti raného věku, smyslová výchova.
 • Systematický rozvoj slovní zásoby a dílčích strategií učení.
 • Podpora krátkodobé a pracovní paměti, rozvoj pozornosti žáků.
 • Příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu.
 • Nácvik vhodných technik čtení.
 • Poskytování metodické podpory pedagogům pro využívání vhodných didaktických a speciálně pedagogických přístupů.

Další činnosti centra:

 • Individuální psychoterapie
 • Cílená reedukace
 • Přednášková a lektorská činnost

Centrum následuje moderní přístup ve vzdělávání a snaží se držet krok s vývojem oboru. Odborníci centra při práci využívají standardizované diagnostické a intervenční nástroje.

S klienty SPC Hranice pracuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, a v případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky: klinickým psychologem, psychiatrem, pediatrem a logopedem.

Péče o klienty probíhá buď ambulantní, nebo terénní formou. Z důvodu lepší spolupráce se školou a pedagogy, kteří s žáky pracují nejvíc, často volíme terénní formu práce. Pro ambulantní práci je centrum vybaveno komfortními prostory v budově školy.

Činnost centra se řídí platnou legislativou, profesní etikou a podmínkou nejlepšího zájmu dítěte.

Jsme členové Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

 

Tel.:

+420 734 768 583


Email:

spc.hranice@ssos.cz


Adresa:

Teplická 238, 75301 Hranice


Řád SPC:

Vnitřní řád SPC (PDF)

Dokumenty ke stažení

Žádost o poradenskou službu - pro zákonného zástupce/zletilého žáka/školu (PDF)
Informovaný souhlas s poradenskou službou - pro zákonného zástupce/zletilého žáka (DOCX)
Souhlas dle nařízení GDPR - pro zákonného zástupce (PDF)
Souhlas dle nařízení GDPR - pro zletilého žáka (PDF)
Pedagogická Zpráva - pro učitele (DOCX)
Vyhodnocení poskytování PO - pro školy (DOCX)
Formulář pro podání stížnosti (PDF)

Personál

VEDOUCÍ CENTRA
Mgr. Petr Flajšar st.
Email: skola@ssos.cz

PSYCHOLOG
Mgr. Miroslav Raindl
Email: miroslav.raindl@ssos.cz
psychologická diagnostika, psychologické poradenství

PSYCHOLOG
Mgr. Sedláčková Marcela
Email: marcela.sedlackova@ssos.cz
psychologická diagnostika, psychologické poradenství

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Mgr. Patricia Rybníčková
Email: patricia.rybnickova@ssos.cz
speciálně pedagogická diagnostika, reedukační činnost

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Eva Janoušková
Email: eva.janouskova@ssos.cz