Erasmus+

Získávání a rozvoj odborných a jazykových dovedností žáků i učitelů v zahraničí

(číslo projektu 2023-1-CZ01-KA122-VET-000144948).

 

Popis cílů projektu

Jako střední odborná škola připravujeme žáky na pracovní život probíhající v prostředí postupné globalizace. Usilujeme proto o naplnění cílů naší Internacionalizační strategie školy. Chceme, aby naši žáci měli příležitost získat mezinárodní zkušenosti během krátkodobých pracovních stáží v zahraničí.

Zároveň chceme, aby i naši pedagogové získali širší profesní rozhled, zlepšili si cizojazyčné dovednosti a získali inovativní pohled na vzdělávací proces, zejména prostřednictvím stínování, jazykových či metodických kurzů apod. Takto získané zkušenosti pak mohou být využity ve formálním vzdělávání ve třídách. To přináší výhody nejen pro studenty, kteří odcházejí studovat / pracovat do zahraničí formou krátkodobých stáží, ale pro celou třídu i pedagogický sbor.

Účast na odborné stáži v zahraničí pomůže prolomit jazykové, kulturní a obecné komunikační bariéry, motivuje k dalšímu učení. Tyto aktivity totiž vytvářejí konkrétní a reálné příležitosti pro komunikaci, kterých je jinak během jazykové výuky obtížné dosáhnout. Vytvářejí se situace, kdy dochází ke spontánnímu a neformálnímu učení. Zkušenosti získané v zahraničí podporují osobnostní rozvoj a zlepšují přípravu na další profesní život.

Dalším cílem je, aby se pedagogové více internacionalizovali a profesionalizovali. Kromě aktivního zapojení do žákovské části projektu, a s tím spojenými mobilitami do zahraničí, je součástí našeho plánu také účast pedagogů na jazykovém vzdělávání či stínování v zaměstnání v zahraničí, to vše v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Realizované aktivity

1. Krátkodobé vzdělávací mobility žáků (10 denní stáže na pracovištích firem), během kterých dojde k obohacení teoretické profesní přípravy a zužitkování a aplikace nabytých vědomostí během pracovních činností přímo na pracovištích organizací při řešení praktických úkolů. Dále dojde k rozvoji jazykových dovedností.

2. Účast pedagogických pracovníků na jazykových kurzech pro zlepšení komunikace mluvené a psané angličtiny, a metodických kurzech s cílem vytvořit či inovovat hodiny angličtiny, které žáky zaujmou a zvýší jejich motivaci k dalšímu učení.

3. Stínování učitelů angličtiny v partnerské škole za účelem získání informací o organizaci a způsobu výuky, seznámení se s materiálně - technickým zázemím pro výuku, používanými učebními pomůckami, metodami práce, využitím moderních technologií, mobilních aplikací či e-learningového prostředí. Dojde k výměně příkladů dobré praxe.

Očekávané výsledky projektu

Účast na žákovské stáži směřuje k tomu, aby žáci dle svého zaměření samostatně řešili situace spojené s prací v oblasti svého profesního zaměření, aby samostatně či v týmu, vždy však pečlivě a zodpovědně, řešili pracovní úkoly, aby respektovali pravidla daná provozním řádem pracoviště, aby rozvíjeli své komunikační schopnosti, aby využívali informačních a komunikačních technologií pro řešení pracovních zadání, aby účelně nakládali s informacemi, apod.

Jazykový kurz pro učitele je navržen ke zlepšení čtyř základních dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Deklarovanými cíli kurzu jsou solidní porozumění obecné angličtině pro odpovídající jazykovou úroveň a zlepšení komunikačních dovednosti v mluvené i psané angličtině. Metodický kurz nabízí účastníkům inovativní postupy při výuce angličtiny.

Během stínování se účastníci seznámí především s odlišným pojetím, organizací, metodami a formami výuky cizího jazyka. Příklady dobré praxe pak mohou implementovat do vlastní výuky.