GDPR

Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce, Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává Mgr. Petr Flajšar

Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, si je plně vědoma významu ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, a proto při shromažďování a dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu, postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Nejenže aktivně sledujeme vývoj české legislativy a legislativy EU, abychom implementovali veškeré požadavky uložené zákonem, ale aktivně se věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že máme definovanou a funkční roli POVĚŘENCE – Mgr. Petr Flajšar (email: p.flajsar@ssos.cz), osobu vybavenou dostačujícími kompetencemi k tomu, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich studentů/zaměstnanců Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832.

Můžeme deklarovat, že splňujeme požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a že implementujeme požadavky nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a tedy ke dni aplikovatelnosti budeme připraveni na plnění povinností kladených GDPR jak na správce osobních údajů, tak na případy, kde bude Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, v pozici zpracovatele osobních údajů.


Nové povinnosti podle GDPR

Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
Ke dni aplikovatelnosti GDPR, tedy k 25. 5. 2018, budou nastaveny veškeré procesy nezbytné k vedení záznamů v rozsahu požadovaném GDPR, a to jak na případy, kdy je Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, v pozici správce, tak na případy, kdy je Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832,  v pozici zpracovatele. Již dnes dokumentujeme veškeré činnosti zpracování, které jsou podle současné platné právní úpravy předmětem registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a Oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Máme nastaveny procesy pro řádné dokumentování veškerých bezpečnostních incidentů a pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a oznamování subjektu údajů.
Ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Máme ustanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vybaven odpovídajícími pravomocemi a je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.


Práva subjektu údajů
Ke dni aplikovatelnosti GDPR budou plněny veškeré povinnosti kladené na Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, jako správce ve vztahu k právům subjektu údajů. Zároveň bude naše společnost zajišťovat veškerou součinnost správcům nutnou k plnění jejich zákonných povinností podle GDPR, jimž bude poskytovat služby v pozici zpracovatele.