Profesní kvalifikace strážný

Správce informačních systémů

68-008-E - Profesní kvalifikace Strážný

Novelou živnostenského zákona, provedenou zákonem č. 274/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009, byly zásadním způsobem upraveny podmínky pro získání živnostenského oprávnění a provozování koncesovaných živností "Ostraha majetku a osob" - zákon ukládá povinnost prokazovat bezúhonnost a odbornou způsobilost podnikatelů i kvalifikaci jejich zaměstnanců.

Tyto doklady musí podnikatelé předložit příslušnému živnostenskému úřadu nejpozději 31. 7. 2012, a to dle zákona č. 155/2010 Sb. (čl. VIII Přechodná ustanovení).
Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek své odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.


Školení k získání profesní kvalifikace Strážný

 • cíl kurzu - příprava zaměstnanců bezpečnostích služeb na zkoušky odborné způsobilosti
 • rozsah kurzu - přizpůsobíme požadavkům zájemce
 • náplň kurzu - legislativní ustanovení upravující práva zaměstnanců SBS při výkonu jejich činností, zásady provádění činností ostrahy a ochrany majetku a osob, zásady součinnosti s jednotkami IZS, technické bezpečnostní systémy, kontrolní činnost ve střežených objektech, dozor na objektech a veřejných prostranstvích
 • termín kurzu – přizpůsobíme Vašim požadavkům
 • místo konání – v místě naší školy nebo dle dohody v jiných vhodných prostorách
 • cena kurzu – 1000 Kč bez DPH/ hod. ve skupině max. 25 účastníků

Pro splnění podmínek koncesní listiny (podnikatelé a jejich odpovědné osoby) a podmínek výkonu činnosti fyzické ostrahy (zaměstnanci) je nutné vykonat zkoušku Strážný.


Před účastí na zkoušce Strážný je nutné

Zaslat přihlášku autorizované osobě. Autorizovaná osoba Vám následně zašle pozvánku k vykonání zkoušky.


Po obdržení pozvánky řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku, dle pokynů na pozvánce:

 • dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky
 • pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti , prameny pro samostudium
 • cena za zkoušku strážný je 1 500Kč
 • úhradu za zkoušku je nutné provést nejpozději 7 dní před vykonáním zkoušky, platbu je možné provést na základě vystaveného daňového dokladu bankovním převodem nebo hotovostně v kanceláři naší školy
 • v případě, že se ke zkoušce nedostavíte bez řádné omluvy nebo Vaše znalosti nebudou v požadovaném rozsahu, je zkouška hodnocena jako nesplněná. V tomto případě se úhrada za zkoušku nevrací.
 • termíny zkoušek určuje autorizovaná osoba, je stanoven tak, že autorizovaná osoba do 21 dnů od obdržení příhlášky zašle pozvánku k vykonání zkoušky, ta bude vykonaná následně, nejdříve však za 21 dní od odeslání této pozvánky
 • uchazeč může požádat v přihlášce o dřívější termín konání zkoušky
 • výstup: OSVĚDČENÍ profesní kvalifikace Strážný 68-008-E

Prameny pro samostudiumTermíny pro zkoušky DK Strážný

DATUM: úterý 10. října 2023 ve 12.00 hod.

v současné době není stanoveno

MÍSTO:

SOŠ Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, 753 01 Hranice