SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

V období od 22. 7. do 23. 8. bude provoz speciálně pedagogického centra z důvodu čerpání řádné dovolené omezen. Na Vaše e-maily, písemnou korespondenci a požadavky zadané datovou službou budeme reagovat od pondělí 26. srpna. Bezodkladné záležitosti, prosím, komunikujte telefonicky na č. 734 768 583 s Mgr. Šustrovou. Děkujeme za pochopení.

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v budově školy v Hranicích na Jaselské ulici 832. Od roku 2008 poskytuje dětem, mládeži a dospělým bezplatné poradenské služby v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Většinu klientů centra tvoří žáci s lehkým mentálním postižením navštěvující školy praktické nebo běžné. Mimo to, centrum poskytuje celou škálu služeb rodinám, školám a spolupracuje s orgány právní moci. Centrum poskytuje mimo standardní činnosti i služby psychoterapeutické, diagnostické, reedukační, lektorské a konzultační.

 

Standardní činnosti centra:

 • Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 • Speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská podpora
 • Informační a metodická činnost

 

Standardní činnosti speciální:

 • Podpora všestranného rozvoje dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření z důvodu mentálního postižení zahrnující podporu zrakové a sluchové percepce, hrubé a jemné motoriky, vizuomotorických a audiomotorických dovedností,  grafomotoriky, sebeobsluhy, sociálních vztahů, estetického vnímání, slovní zásoby.
 • Metodika cvičení pro děti raného věku, smyslová výchova.
 • Systematický rozvoj slovní zásoby a dílčích strategií učení.
 • Podpora krátkodobé a pracovní paměti, rozvoj pozornosti žáků.
 • Příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu.
 • Nácvik vhodných technik čtení.
 • Poskytování metodické podpory pedagogům pro využívání vhodných didaktických a speciálně pedagogických přístupů.

 

Další činnosti centra:

 • Individuální psychoterapie
 • Edukativní rodičovská psychoterapie zaměřená na poruchy pozornosti (ADHD) a výchovné problémy žáka
 • Cílená reedukace
 • Přednášková a lektorská činnost

 

V centru pracují dva psychologové, dva speciální pedagogové a sociální pracovník. Centrum následuje moderní přístup ve vzdělávání a snaží se držet krok s vývojem oboru. Odborníci centra pracují pomocí metod: Feuersteina, Sindelar, Dreikurse, Waltona a při práci využívají standardizované diagnostické a intervenční nástroje.

 


Personál

S klienty SPC Hranice pracuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, a v případě potřeby spolupracuje SPC I s dalšími odborníky: psychiatrem, pediatrem a logopedem.

 

Psycholog a vedoucí centra (probíhá výběrové řízení)

Psycholog - Mgr. Karolína Juřicová,
karolina.juricova@ssos.cz, diagnostika a psychologické poradenství.

 

Speciální pedagog - Mgr. et Mgr. Andrea Dvořáková - mateřská dovolená,
andrea.malantova@ssos.cz, speciálně pedagogická diagnostika, poruchy čtení a psaní u raných školáků, Metoda dobrého startu, Deficity dílčích funkcí (B. Sindelar), reedukační činnost, sociálně právní poradenství.

Speciální pedagog - Mgr. Anna Šustrová,


anna.sustrova@ssos.cz, speciálně pedagogická diagnostika, rozvoj jemné a hrubé motoriky, Edukativní a rodičovská psychoterapie, Metoda Instrumentálního obohacení dle Feuersteina, reedukační činnosti.

 

Kontakt: 774 602 430 (kl. 111), mobil: 734 768 583, spc.hranice@email.cz

Speciálně pedagogické centrum sídlí v budově školy v Hranicích na Jaselské ulici 832.Péče o klienty probíhá buď ambulantní, nebo terénní formou. Z důvodu lepší spolupráce se školou a pedagogy, kteří s žáky pracují nejvíc, často volíme terénní formu práce. Pro ambulantní práci je centrum vybaveno komfortními prostory v budově školy.

Činnost centra se řídí platnou legislativou, profesní etikou a podmínkou nejlepšího zájmu dítěte.

Jsme členové Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.