ODBORNÁ PRAXE

DENNÍ STUDIUM


Součástí školních vzdělávacích programů všech oborů vzdělávání jsou odborné praxe. Odbornou praxi zajišťuje škola v organizacích, které jsou v našem regionu významnými zaměstnavateli a jejichž předmět činnosti je v souladu se zaměřením studijních oborů našich žáků. Je možné, aby si žáci pracoviště pro vykonání odborné praxe vyhledali sami. V takovém případě musí s místem výkonu praxe souhlasit vyučující, který je garantem odborné praxe. Následně garant odborné praxe provede další kroky, které vedou k uzavření Dohody o odborné praxi s příslušným pracovištěm.
U oborů vzdělání Ekonomika podnikání a Logistika vykonávají žáci odbornou praxi u podnikatelských subjektů, u oboru Veřejná správa na pracovištích státní správy a na úřadech.
Odborné praxe žáků oboru vzdělávání Ekonomika a podnikání jsou zaměřeny na všechny typy podnikatelských subjektů. Škola zde spolupracuje s partnerskými firmami školy, kterými jsou Pivovar ZUBR, a. s., EMOS, spol. s r. o., Precheza, a. s. Dále žáci navštěvují v rámci odborné praxe např. firmu Daně - mzdy Přerov s. r. o., Tesco Stores ČR, a. s. a některé banky, pojišťovny, obchodní společnosti, marketingové agentury a také drobné výrobní a obchodní společnosti. Žáci v těchto firmách vykonávají především ekonomické a obchodní činnosti v účtárně, administrativě, marketingu, na příjmu zakázek, pošty, v personalistice, v obchodu a jiných pracovištích vhodných pro budoucího podnikatele a podle zvoleného školního vzdělávacích programu, tj. Mezinárodní obchod a služby, Podnikání a ekologie či Podnikání, řízení a obchod.
Odborné praxe žáků oboru vzdělávání Logistika jsou soustředěny do velkých logistických center, výrobních, dopravních a obchodních podniků. Nejčastěji se jedná o partnerské firmy školy, kterými jsou Pivovar ZUBR, a. s., EMOS, spol. s r. o., Precheza, a. s. Dále žáci vykonávají praxe např. ve firmách Omega servis holding, a. s., Baumax ČR, s. r. o., TescoStores ČR, a. s., PSP Pohony, a. s., PSP Engineering, a. s., OlympusMedicalProduckts Czech, s. r. o. a jiné. Nejčastěji jsou v těchto firmách žáci umisťování do středisek logistického centra, obchodního oddělení, dopravy, dispečinku, skladu, marketingu i do ekonomického úseku.
Odborné praxe žáků oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost jsou vykonávány ve významných veřejnosprávních institucích i v podnikatelských subjektech zaměřených na činnosti právní povahy. Partnerskými subjekty, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje v oblasti odborné praxe žáků studijního oboru Veřejnosprávní činnost, jsou Magistrát města Přerova, Sociální služby města Přerova, Okresní soud Přerov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj – katastrální pracoviště Přerov, Exekutorský úřad Přerov, Policie ČR – územní odbor Přerov, Město Hranice a Okresní soud Olomouc. Odborná praxe je zaměřena na vykonávání činností, při kterých žáci mohou uplatnit a rozšířit své znalosti z práva, písemné a elektronické komunikace, právní administrativy, sociální politiky, katastrální správy a ekonomických předmětů.

 

Cílem odborné praxe je:

  • spolupracovat se subjekty, jejichž předmět činnosti vyhovuje našim oborům vzdělávání, a vhodně doplňuje školní vzdělávací programy a odborné předměty tak, aby odbornou praxí získané dovednosti co nejvíce odpovídaly současným požadavkům zaměstnavatelů v regionu,
  • zapojit zástupce firem do utváření profilu absolventa školy a do formování náplně odborných předmětů,
  • organizovat odbornou praxi žáků tak, aby firmy věděly o odborných vědomostech a dovednostech žáků a měly zájem o jejich případné umístění po absolvování školy,
  • zajistit žákům možnost poznat systém fungování konkrétního pracoviště, firmy, úřadu,
  • umožnit žákům ověřit si vztah teorie a praxe při praktické aplikaci znalostí a dovedností získaných především v odborných předmětech vyučovaných na škole,
  • umožnit žákům ověřit si své teoretické znalosti při plnění úkolů zadaných pověřenými pracovníky nebo zaměstnanci firmy,
  • možnit žákům realizaci dovedností asertivního jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů.
  • Žáci by měli být pověřováni vykonáváním praktických úkolů, o kterých jsou odpovědné osoby přesvědčeny, že je žáci mohou zvládat. Ze strany žáků je očekávána vlastní iniciativa při plnění úkolů a aktivní a odpovědný přístup k vykonávaným činnostem. O průběhu odborné praxe zpracovávají žáci zprávu, která je součástí klasifikace odborného předmětu.