Domů » SOŠŽ » STUDIJNÍ OBORY

STUDIJNÍ OBORY

LOGISTIKA - ŠVP: "Logistika"


Zaměření
Cílem vzdělávacího programu je příprava odborně vzdělaných pracovníků v oblasti vnitrostátní i mezinárodní dopravy a přepravy zboží, skladování a mezinárodního obchodu.Cílem všeobecného vzdělávání je rozšířit všeobecné znalosti žáků, jejich osobnostní sociální kvality a připravit je tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat o své profesní kariéře, orientovat se a uplatnit se na trhu práce i vsoukromém a občanském životě.


Charakteristika
V odborném vzdělávání je kladen důraz na pochopení učiva odborných předmětů a získání kompetencí v oblasti logistických služeb, dopravy automobilové, železniční, letecké i vodní. Umožňuje absolventům získat veškeré vědomosti o pohybu zboží, orientace v právních předpisech v oblasti dopravy a obchodu. Absolvent může pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. ve studijním programu Dopravní a spediční činnost nebo na Vysoké škole logistiky, o.p.s. v Přerově v bakalářském a magisterském programu Logistika.
Ekonomika a podnikání - ŠVP: "Mezinárodní obchod a služby"


Kód zaměření: 63-41-M/01

Zaměření
Cílem vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro uplatnění absolventa v ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činnostech ve všech typech organizací. Jedná se zejména o podnikové činnosti, organizaci a provoz obchodu tuzemského a zahraničního, bankovní operace, zbožíznalství, účtování, vyhotovování účetních výkazů, daňových přiznání a obchodních písemností, využívání prostředků informační a komunikační techniky, práci s informacemi a komunikaci.

 

Charakteristika
V odborném vzdělávání jsou žáci vedeni k tomu, aby mohli zahájit samostatnou podnikatelskou činnost nebo zastávat funkci na nižším a středním stupni řízení v podniku s tuzemskou a zahraniční působností.
Vzdělávací program seznamuje žáky se základními pojmy tuzemského a zahraničního obchodu, žáci se orientují v základních právních předpisech zejména z obchodního práva, sestavují kalkulace ceny zboží, účtují a vyhotovují účetní výkazy. Žáci se naučí hodnotit podmínky zahraničních, zejména evropských trhů, znát požadavky zákazníků a obchodní strukturu tak, aby v budoucím povolání získali na světových trzích ty nejlepší šance pro založení a rozšíření ziskových obchodů.
Veřejnosprávní činnost - ŠVP: "Právní administrativa se zaměřením na sociálně správní činnost"


Kód oboru: 68-43-M/01

Zaměření
Cílem vzdělávacího programu je příprava odborně vzdělaných a vnímavých absolventů, kteří získají předpoklady pro vykonávání odborných administrativních prací se zaměřením na sociálně správní činnost a další činnosti v různých oblastech veřejné správy, v souladu s celospolečenskými zájmy a vysokou úrovní právního vědomí.


Charakteristika
V odborném vzdělávání je kladen důraz na pochopení učiva odborných předmětů právního zaměření ve vzájemné provázanosti s odbornými předměty z oblasti veřejné správy, sociálního zabezpečení a ekonomiky.
Odborné vzdělávání důsledně propojuje teorii s praxí a je zaměřeno na pochopení základních vztahů vymezených právními normami zejména v oblasti sociálního zabezpečení, na aplikaci odborných znalostí z práva, právní administrativy, sociální politiky a ekonomiky při řešení praktických úkolů, zejména při zhotovování právních a jiných písemností.