Domů » SPC

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Speciální pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v budově školy v Hranicích na Jaselské ulici 832. Od roku 2008 poskytuje dětem, mládeži a dospělým bezplatné poradenské služby v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Většinu klientů centra tvoří žáci s lehkým mentálním postižením navštěvující školy praktické nebo běžné. Mimo to, centrum poskytuje celou škálu služeb rodinám, školám a spolupracuje s orgány právní moci. Centrum poskytuje mimo standardní činnosti i služby psychoterapeutické, diagnostické, reedukační, lektorské a konzultační.

Standardní činnosti centra:

 • Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 • Speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská podpora
 • Informační a metodická činnost

Standardní činnosti speciální:

 • Podpora všestranného rozvoje dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření z důvodu mentálního postižení zahrnující podporu zrakové a sluchové percepce, hrubé a jemné motoriky, vizuomotorických a audiomotorických dovedností,  grafomotoriky, sebeobsluhy, sociálních vztahů, estetického vnímání, slovní zásoby.
 • Metodika cvičení pro děti raného věku, smyslová výchova.
 • Systematický rozvoj slovní zásoby a dílčích strategií učení.
 • Podpora krátkodobé a pracovní paměti, rozvoj pozornosti žáků.
 • Příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu.
 • Nácvik vhodných technik čtení.
 • Poskytování metodické podpory pedagogům pro využívání vhodných didaktických a speciálně pedagogických přístupů.

Další činnosti centra:

 • Individuální psychoterapie
 • Edukativní rodičovská psychoterapie zaměřená na poruchy pozornosti (ADHD) a výchovné problémy žáka
 • Cílená reedukace
 • Přednášková a lektorská činnost

Centrum následuje moderní přístup ve vzdělávání a snaží se držet krok s vývojem oboru. Odborníci centra pracují pomocí metod: Feuersteina, Sindelar, Dreikurse, Waltona a při práci využívají standardizované diagnostické a intervenční nástroje.

S klienty SPC Hranice pracuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, a v případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky: klinickým psychologem, psychiatrem, pediatrem a logopedem.

Péče o klienty probíhá buď ambulantní, nebo terénní formou. Z důvodu lepší spolupráce se školou a pedagogy, kteří s žáky pracují nejvíc, často volíme terénní formu práce. Pro ambulantní práci je centrum vybaveno komfortními prostory v budově školy.

Činnost centra se řídí platnou legislativou, profesní etikou a podmínkou nejlepšího zájmu dítěte.

Jsme členové Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.


Tel.:

+420 734 768 583

Email:

spc.hranice@ssos.cz

Adresa:

Jaselská 832, 75301 Hranice (budova školy)

Řád SPC:

Vnitřní řád SPC (PDF)

Dokumenty ke stažení

Personál

VEDOUCÍ CENTRA
Mgr. Petr Flajšar st.
Email: skola@ssos.cz

PSYCHOLOG
Mgr. Karolína Juřicová
Email: karolina.juricova@ssos.cz
psychologická diagnostika, psychologické poradenství, Edukativní rodičovská terapie

PSYCHOLOG
Mgr. Miroslav Raindl
Email: miroslav.raindl@ssos.cz
psychologická diagnostika, psychologické poradenství

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Mgr. Anna Šustrová
Email: anna.sustrova@ssos.cz
speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, rozvoj dílčích funkcí dle Brigitte Sindelar nebo Reuvena Feuersteina

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Mgr. Patricia Rybníčková
Email: patricia.rybnickova@ssos.cz
speciálně pedagogická diagnostika, reedukační činnost

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Kristýna Pabišová
Email: kristyna.pabisova@ssos.cz
reedukační činnost rozvoj dílčích funkcí

ADMINISTRATIVA
Bc. Nelly Bagarová
Email: nelly.bagarova@ssos.cz