ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Náplň činnosti

Školní metodik prevence naší školy zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.

Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

Kontakt

Konzultační hodiny:

  • dle domluvy

Důležité odkazy - Vybrané zákony vztahující se k prevenci:

Zajímavé odkazy

  • http://www.minimalizacesikany.cz/
  • http://www.kybersikana.eu/search/label/Jak%20se%20chr%C3%A1nit%3F
  • http://www.spondea.cz/