Domů » PRO VEŘEJNOST » ESF PROJEKTY - PROBÍHAJÍCÍ » Recyklohraní

Recyklohraní

Logolink - ESF projekt

Recyklohraní

 

Škola SOŠŽ se v květnu r. 2014 zapojila do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Podrobnější informace:
Školní recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

 

V roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme si svět! (dále jen "Recyklohraní") organizovaný společností Elektrowin a.s. Princip obou projektů zůstal zachován.
Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádob na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.
Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již 5 dílů speciální výukové sady EKOABECEDA, která usnadní zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. První díl EKOABECEDY zpracovává téma zpětného odběru a recyklace spotřebičů, druhý díl je věnován třídění a nakládání s komunálním odpadem, třetí díl pojednává o zpětném odběru a recyklaci baterií, čtvrtý díl informuje o zpětném odběru mobilních telefonů a prozatím poslední - pátý - díl pomáhá pedagogům začlenit průřezové téma Environmentální výchova do školního vzdělávacího plánu. Pátý díl nazvaný EKOABECEDA pro environmentální výchovu obdrží každá registrovaná či aktivní škola zdarma, zbylé díly jsou volně ke stažení na stránkách www.recyklohrani.cz/ekoabeceda.
Prostřednictvím webových stránek poskytuje Recyklohraní také zajímavé odkazy na exkurze pro školy do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.

 

Exkurze v Technických službách města Přerova, s. r. o.
Exkurze se zúčastnili žáci třídy 4.L a 1.L oboru vzdělávání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP Logistika za doprovodu Mgr. Spalové a Ing. Wiesnerové. Pověření pracovníci technických služeb v čele s ředitelem společnosti Ing. Koněvalíkem provedli žáky sběrným dvorem, kde jim byl vysvětlen princip ukládání jednotlivých druhů odpadů včetně nebezpečného a jejich následné cesty k likvidaci. Byly jim také předvedeny a popsány základní zástupci techniky používané pro zajištění běžného provozu technických služeb - např. kropička, různé velikosti svozových a zametacích vozů...

Dále byli žáci za pedagogického doprovodu převezeni dvěma 9místnými auty zn. Renault na skládku odpadu v Žeravicích. Zde byli seznámeni se systémem zpracování jednotlivých druhů odpadů - papíru, skla, plastu a tzv. komunálního odpadu. Navštívili třídírnu, zhlédli skládku stávající, zakládání nové a místo pro kompostárnu. V závěru exkurze byli převezeni do druhého sběrného dvora v Želátovských kasárnách, která je historicky mladší než sběrný dvůr v ulici Na Hrázi. Školení o bezpečnosti práce proběhlo vždy na jednotlivých pracovištích před odborným výkladem. Exkurze byla vzorně zorganizována. Pracovníci společnosti v čele s ředitelem Ing. Koněvalíkem byli ochotní, vstřícní a vysoce profesionální. Žáci kvitovali s povděkem, že mohli nahlédnout do systému hospodaření s odpady a udělali si tak praktickou zkušenost, jak takový systém funguje a jak je důležité dodržovat disciplinu při třídění domovního a průmyslového odpadu a jeho odevzdávání na stanovených místech. Pro učitele byla exkurze praktickou předlohou, ze které mohou čerpat při výkladu učiva žákům, nejen v oblasti hospodaření s odpady.

 

Vytvoření "recyklačního koutku"

Žáci 2. a 4. ročníku se v rámci výuky předmětu OBN aktivně podíleli na vytvoření "recyklačního koutku". Tento koutek vznikl v mezipatře mezi 1. a 2. podlažím a jsou v něm umístěny jednotlivé nádoby na tříděný odpad (box na zpětný odběr použitých baterií, box na cartridge a tonery, box na papír, brzy přibude i box na vysloužilé drobné elektrozařízení) a zároveň jsou zde vyvěšeny plakáty vyrobené samotnými žáky, které informují o správném třídění odpadu i jeho následném využití.

 

Co je a bude:

 

Žáci se zapojují do plnění úkolů vyhlášených v průběhu celého školního roku na www.recyklohrani.cz. Za splnění těchto úkolů a sběr získávají pro svou školu body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo. Na třídění odpadu se aktivně podílejí nejen samotní žáci, ale také jejich učitelé.