Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz