Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Fotbalový turnaj středních škol 2013

Fotbalový turnaj středních škol Fotbalový turnaj středních škol Fotbalový turnaj středních škol
Fotbalový turnaj středních škol Fotbalový turnaj středních škol Fotbalový turnaj středních škol
Fotbalový turnaj středních škol Fotbalový turnaj středních škol