Domů » PRO VEŘEJNOST » ESF PROJEKTY - UKONČENÉ » Erasmus+

Erasmus+

Logolink - ESF projekt

Erasmus+

je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

http://www.dzs.cz/cz/pracovnici-vzdelavacich-instituci/stredni-skoly-6/

 

Díky tomuto projektu jsme získali grant na vzdělávací mobilitu Erasmus+: Comenius KA101. Finanční prostředky byly využity na vzdělávací kurz obchodní angličtiny pro vyučující anglického jazyka.

 

V souladu s Evropským plánem rozvoje školy se zaměřujeme na rozvoj kvality pedagogického sboru a stálého zvyšování úrovně výchovně vzdělávacího procesu tak, aby se žáci lépe uplatnili na evropském trhu práce. Dále se škola zaměřuje na zvyšování atraktivnosti pro nové zájemce o studium. Cílem je vytvořit atraktivní studijní prostředí s klíčovými předpoklady pro rozvoj mezinárodní spolupráce učitelů a partnerských vztahů mezi naší školou a institucemi poskytujícími zahraniční stáž v rámci evropské dimenze.

 

Hlavní cíle:

 

Rozvoj odborných kompetencí vyučujícího, účastníka mobility projektu garantuje žádoucí rozvoj žáka v odborném anglickém jazyce, aby žák byl schopen využít následující kompetence:

 

 

Do projektu byla zapojená PhDr. Kateřina Režná, zkušená učitelka a metodička anglického jazyka. Potřeby školy vyžadovaly, aby si doplnila znalosti a dovednosti obchodní angličtiny. Zajišťovala středoškolskou výuku a do minulého roku se podílela na projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako věcná manažerka a lektorka. Spolupracovala s vedoucí komise odborných předmětů a připravovala podklady pro výuku předmětů Obchodní korespondence v anglickém jazyce a pro anglickou část odborné maturitní zkoušky. Byla vybrána jako jazykově a odborně kompetentní osoba, po celý školní rok byly monitorovány její pedagogické, metodické a odborné znalosti a dovednosti. PhDr. Kateřina Režná zúčastnila kurzu v Edinburghu v první polovině května.

 

Řešitelka projektu si rozšířila a obohatila znalosti obchodní angličtiny a dovednosti jejího používání.  Pracovala s autentickými materiály a zapracovala nové metodické postupy do metodických poznámek, které prezentovala na schůzce sekce cizích jazyků.

 

PhDr. Kateřina Režná předala informace Mgr. Aleně Ptáčkové, která byla v době mobility na mateřské dovolené. Mgr. Ptáčková je vysoce kvalifikovaná učitelka, certifikovaná hodnotitelka nových maturitních zkoušek z anglického jazyka, která se každoročně účastní seminářů a konferencí pořádaných pro učitele angličtiny a participovala na všech jazykových projektech střední školy i v době mateřské dovolené.

 

Řešitelka projektu se s novými zkušenostmi ze zahraničí podílela na přípravě projektu podle výzvy č. 56 MŠMT a na výběru nejvhodnějšího jazykového kurzu pro žáky. Jazykovou část projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání na GPaSOŠŽ vede Mgr. Ptáčková. Očekávaný pozitivní dopad se naplnil s multiplikačním efektem na výrazné zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu a vytvoření klíčových předpokladů pro rozvoj mezinárodní spolupráce učitelů a partnerských vztahů mezi vysílající organizací - školou a institucemi poskytujícími zahraniční aktivity v rámci evropské dimenze.

Prezentace (Edinburgh - kurz obchodní angličtiny)

 

V hodinách odborné angličtiny bude prezentován Europass účastnice mobility, žáci budou seznámeni s možnostmi lepšího uplatnění na evropském trhu práce pro držitele Europassu, v hodinách si přeloží jednotlivé položky a budou o nich diskutovat. Předpokládá se, že se s tímto nástrojem žáci ještě nesetkali, tak to pro ně bude důležitá zkušenost v rámci evropské dimenze.

 

Účastnice mobility má vystudovanou také historii a nastudování aktuálních témat jako jsou evropské občanství, uvědomění a demokracie v zemi, kde se problém řeší, přispělo k rozšíření obzorů nejen účastnice mobility, dále i kolegů ve škole a žáků, neboť všichni byli informováni na jednotlivých seminářích v červnu a na konci srpna. Dalším tématem byla etika, náboženství a filozofie. Byly řešeny otázky jako suverenita, nacionalismus a patriotismus, rozebíraly se velké skotské osobnosti a jejich vliv na pohled na Skotsko zvenčí, probírali jsme i historické otázky jako začlenění Skotska do Spojeného království, vztah Skotů k bývalým panovníkům a státníkům, na základě známých skutečností jsme konstatovali, kolik má Skotsko a Česko společného, např. podobně velkou rozlohu, vznik a rozmach ve středověku, historické rozpory s jiným národem - Češi s Němci, Skotové s Angličany, velké osobnosti, které jsou ve státě uznávány i po mnoha staletích a i mezi mladými lidmi - ve Skotsku je to např. uctívaná postava Williama Wallace. Dalším diskusním tématem byl souhlas politických reprezentací obou zemí při začlenění do vyššího celku - porovnávali jsme začlenění Českého království do habsburské říše a začlenění Skotska do Anglie. V tomto případě je historie ještě živější než v naší zemi. Skotská královská dynastie, která nastoupila po vymřelých Tudorovcích,  je stále vnímaná jako součást přítomnosti. Učitelé v jazykové škole původem z Anglie uváděli jako důvod, že se Velká Británie stala velmocí až spojení se Skotskem, učitelé původem ze Skotska jim oponovali a zajímal je názor na vztahy Čechů a Slováků a dále Moravanů a Slezanů ve vztahu k Čechům. Zajímavé informace z debat byly účastnicí mobility využity v semináři a staly se  podkladem pro živou otevřenou diskusi k výše uvedeným tématům.