ECDL

ECDL - European computer driving licence

je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.


Projekt ECDL

Projekt ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat.

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.


Garance kvality ECDL testování

Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu. ECDL F je výhradním vlastníkem tohoto konceptu včetně metodiky ECDL testování, na jehož provoz uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Tyto společnosti zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu v příslušném národním prostředí, stávají se zde garanty kvality ECDL testování, mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL Certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL F. ECDL testy lze skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu příslušnou informatickou společností, a to v kterékoli členské zemi ECDL F. Informace o členských zemích a kontakty na www stránky příslušných národních organizací naleznete na stránkách ECDL.


Sylabus

Sylabus ECDL shrnuje všechny oblasti znalostí, sady dovedností a typy úkolů zahrnuté do standardu ECDL a vyjadřuje obecně úroveň znalostí a dovedností potřebnou k dosažení standardu ECDL. ECDL standard předpokládá určité základní znalosti uživatele PC o informačních technologiích a dovednosti nutné ke každodenní práci s počítačem a programovým vybavením.

V Sylabu ECDL jsou popsány oblasti znalostí a sady dovedností potřebné k úspěšnému zvládnutí certifikace ECDL. Sylabus ECDL tedy charakterizuje nezbytné znalosti a dovednosti, které jsou předmětem ECDL standardu.


Termín testování

není stanoven