Domů » PRO VEŘEJNOST » ESF PROJEKTY - UKONČENÉ » Bridges to english

Bridges to english

Logolink - ESF projekt

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.45/01.0019
Název projektu Bridges to English
Zahájení projektu 1.3.2012
Ukončení projektu 31.10.2014

 

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj jazykových odborných kompetencí pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školských zařízení v Olomouckém kraji. Pedagogičtí pracovníci budou mít možnost prostřednictvím kurzů zvyšovat svou odbornou kvalifikaci a jazykovou vybavenost. Kurzy jim umožní naučit se a správně používat cizí jazyk, čímž výrazně zvýší úroveň výchovně vzdělávacího procesu na své škole, dále se seznámí s progresivními metodami výuky, což jim umožní propojit získané poznatky s efektivním využíváním informačních technologií. Zlepšení těchto specifických kompetencí zároveň zvýší jejich adaptabilitu na měnící se trh práce a přiblíží je potřebám Evropské unie.

V rámci projektu byla získána akreditace k provádění vzdělávacích programů anglického jazyka s podporou ICT pro úrovně A0 až A2 a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

 

KURZY:
Kurz anglického jazyka s podporou ICT – úroveň A0, A1, A2

 

Úroveň A0 je primárně určena pro ty, kteří angličtinu nikdy nedělali. V současné době je takových lidí málo, proto do úrovně A0 lze zařadit i "falešné začátečníky". Kurz s úrovní A0 bude probírané jevy hodně opakovat, aby se upevnily elementární návyky, v úrovni A1 se s elementárními jazykovými znalostmi počítá a nebudou se úplné základy probírat.

 

Základní popis rozdílů jednotlivých úrovní:

A1
Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkající se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

 

A2
Studující rozumí mluvenému slovu týkající se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

 

B1
Studující rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahující pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti jejich zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

Konečné zařazení do úrovní závisí na samotných účastnících.

 

Den a hodina, kdy budou kurzy probíhat:
Zájemci o kurz se musí vyjádřit sami, kdy bude kurz probíhat. Přizpůsobíme se většině, bohužel se může stát, že někteří zájemci budou mít zájem o jiný den. Podle předběžného průzkumu jsou žádané dny pondělí či úterý odpoledne.

 

Sankce v případě nedokončení kurzu:
V případě nedokončení kurzu je třeba vrátit výukové materiály.

 

Hodinová dotace:
95 vyučovacích hodin, z toho 80 vyučovacích hodin pro výuku anglického jazyka, 15 vyučovacích hodin pro ICT podporu. Denní vyučovací blok jsou 2 vyučovací hodiny. Délka kurzu 2 školní roky.

 

Ukončení kurzu:
Absolventi získají osvědčení při současném splnění následujících kritérií:
1. minimální účast 80 % (v případě nižší účasti bude dokončení kurzu řešeno individuálně (samostudium, další hodiny aj.).
2. složení závěrečné zkoušky, na kterou bude kurz připravovat.

 


 

Závěrečné shrnutí

 

Na naší škole proběhla od 1. 3. 2012 - 31. 10. 2014 realizace projektu Bridges to English, celým názvem Prohloubení odborných a klíčových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích, reg. číslo CZ.1.07/1.3.45/01.0019.

 

Předmětem projektu byla podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

 

Cílem bylo přispět ke zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků a jejich lepší uplatnitelnosti na evropském trhu práce s multiplikačním efektem na výrazné zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu, zvýšení atraktivnosti těchto škol pro nové zájemce o studium, vytvoření klíčových předpokladů pro rozvoj mezinárodní spolupráce učitelů a partnerských vztahů mezi školami v rámci evropské dimenze.

 

Cílovou skupinou byli pedagogové mateřských, základních a středních škol a školských zařízení v Olomouckém kraji. Cílová skupina se dělila na učitele bez aprobace pro výuku Aj, kteří učili Aj (např. učitelé MŠ) nebo chtěli obohatit svou výuku o cizí jazyk. Absolvovali dvouletý kurz anglického jazyka a dle volby skládali zkoušku národní (kurz bylakreditován MŠMT dle podmínek OP VK) nebo mezinárodní. Druhou cílovou skupinou byli učitelé s aprobací pro výuku Aj. Účastníci z této cílové skupiny si díky projektu prohloubili své metodické kompetence. Věcná manažerka a členka řídícího týmu měly možnost absolvovat zahraniční stáž v Itálii.

Základní motivací bylo rozšíření znalostí v Aj s pozitivními dopady dle druhů škol

 

Organizace projektu

 

Monitorovací a řešitelský tým vytvářel realizační tým (tj. porady realizačního týmu)

 

V klíčové aktivitě 1 byly připraveny jazykové kurzy a zkoušky, lektoři byli připraveni na základě realizace 3 metodických seminářů, z nichž bylo pořízeno video, které bude využito ve workshopech na závěr projektu. První seminář Metodické postupy při výuce cizích jazyků připravila a lektorovala věcná manažerka PhDr. Režná v květnu 2011. Druhý seminář realizovala paní AnilaScott-Ruth Monkhouse z Itálie pod názvem Approaches to teachingbased on principles on Neuro-Linguistic Programming and Gardner’stheory of Multiple Intelligences v srpnu 2012 a třetímu semináři Suggestopedia and NLP se věnovala paní Nicole van Tilborgz Belgie v září 2012.

 

klíčové aktivitě 2 (září 2012 – duben 2014) byly jazykové kurzy pilotně ověřovány od školního roku 2012/2013 v rozsahu 80 hodin v úrovních dle Evropského referenčního rámce A0, A1, A2. Dalších 15 hodin bylo určeno na podporu a rozvoj klíčových kompetencí - práce s ICT, tvorba prezentace v programu PowerPoint s přihlédnutím ke specializaci pedagoga. Pilotní výuka byla průběžně natáčena na video a byly pořizovány fotografie, tyto záznamy byly vyhodnoceny a budu diskutovány na workshopech. Celkem bylo plánováno 5 workshopů s účastníky kurzů na téma kvalita výuky, spokojenost s lektory, využití výsledků projektu školami, požadavky na DVPP v oblasti jazyků.

 

klíčové aktivitě 3 (květen 2014 – říjen 2014)se 2 zástupci řešitelského týmu (vyučující naší školy PhDr. Kateřina Režná jako věcná manažerka projektu a PhDr. Petra Bačová jako členka řešitelského týmu) zúčastnilizahraniční stáže – job-shadowing v Itálii, ve střední škole LiceoScientificoUlivi (Parma) v délce 3 dnů. Seznámily se s organizací školy, organizací výuky cizího jazyka v neanglicky hovořící zemi abyly seznámeny s metodikou používanou při výuce cizích jazyků, vyměňovaly si zkušenosti s místními pedagogy, diskutovaly k používaným metodám, vedly vybrané hodiny angličtiny. Získané poznatky bylyv závěru projektu prezentovány a diskutovány na workshopu pro lektory a další pedagogy.

 

V rámci projektu byla získána akreditace k provádění vzdělávacích programů anglického jazyka s podporou ICT pro úrovně A0-A1, A1-A2, A2-B1 a vydávání osvědčení o jejich absolvování. Vybraní učitelé skládali i mezinárodní jazykové zkoušky.